Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
403

VII Kzw 444/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kodeks karny wykonawczy zawiera zarówno przepisy o charakterze procesowym, jak i materialnym. Przepis art. 152 § 1 k.k.w. ma charakter stricte materialny – stanowi on bowiem wyłącznie o przesłankach, które dopuszczają orzekanie w danym zakresie, nie odnosząc się przy tym do kwestii proceduralnych. Fakt umiejscowienia przez ustawodawcę wspomnianego przepisu w Kodeksie karnym wykonawczym, nie zaś w Kodeksie karnym, do którego ma zastosowanie ogólna reguła wyrażona w jego art. 4 § 1 - nie może wpływać na zróżnicowanie traktowania osób, do których dana instytucja prawa materialnego (w tym wypadku warunkowe zawieszenie wykonania kary) się odnosi.
Sygn. akt VII Kzw 444/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Protokolant: Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie przeciwko H. N. c. P. i H. zd. P. ur. (...) w C. skazanej za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. zażalenia wniesionego dnia 01.08.2016 r. przez skazaną na postanowienie Sądu Rejonowego w Czę
Czytaj więcej»

VI Ca 708/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 708/16 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Henryka Szwyngel Sędziowie SSO Hanna Morejska SSO Leszek Mazur (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Krystian Kowalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2016r. sprawy z wniosku Prokuratora Rejonowego w Myszkowie z udziałem M. W. , A. K. o zmianę wyroku rozwodowego na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia
Czytaj więcej»

VI Ca 707/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o nakazanie z mocy art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.) członkowie rodziny wspólnie zajmującej mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, opuszczenia mieszkania brak jest podstaw prawnych do wzywania do udziału w sprawie współwłaścicieli nieruchomości, gdyż sprawa nie dotyczy tytułu własności i nie wpływa na ich prawa w jakikolwiek sposób.
Sygn. akt VI Ca 707/16 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SO Agnieszka Polak Sędziowie SO Hanna Morejska (spr.) SO Janina Ignasiak Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016r. sprawy z wniosku A. N. z udziałem J. N. o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania na skutek apelacji uczestnika J. N. od postano
Czytaj więcej»

VI Cz 1218/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 1218/16 POSTANOWIENIE Dnia 13.10.2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Janas Sędziowie: SSO Janina Ignasiak SSO Leszek Mazur (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.10.2016 r. sprawy z powództwa M. K. przeciwko S. B. , Ł. B. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skutek zażalenia pozwanych: S. B. i Ł. B. od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 20 lipca 2016r. s
Czytaj więcej»

VII Ka 580/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Ka 580/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Jarosz Protokolant: st. sekr.sądowy Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa- Południe Stanisława C. po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016r.sprawy M. M. (1) s. S. i J. , ur. (...) w W. oskarżonego z art. 207 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i p
Czytaj więcej»

VII Ka 631/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W procesie poszlakowym łańcuch wiążących się ze sobą poszlak można uznać za zamknięty tylko wówczas, gdy każda z poszlak będąca ogniwem tego łańcucha ustalona została w sposób nie budzący wątpliwości i uniemożliwiający jakiekolwiek inne rozważania. Takie prawidłowe ustalenia faktyczne poczynione przez sąd pierwszej instancji uzależnione są od rozważenia przezeń wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. W przeciwnym wypadku bowiem w procesie o charakterze poszlakowym pominięcie bądź nierozważenie przez sąd okoliczności mogących podawać w wątpliwość chociażby tylko jedną z poszlak, stanowiącą ogniwo łańcucha, nie tylko uniemożliwia podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, ale również przeprowadzenie należytej kontroli apelacyjnej, a także i kontroli kasacyjnej (por. wyroki SN z 14 grudnia 1984 r., III KR 305/84, OSNPG 1985, z. 8-9, poz. 119 i z 19 listopada 2008roku, sygn. V K.K. 74/08 Prok. I Pr. 2009/11-12/15).
Sygn. akt VII Ka 631/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie: SSO Sławomir Brzózka SSO Jerzy Pukas (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Dariusza Klatowa po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016r. sprawy A. B. s. J. i D. ur. (...) w C. oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z
Czytaj więcej»

VII Kz 427/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zastosowanie art. 327 i 328 k.p.k.] jest możliwe do chwili wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia, które powoduje powstanie stanu zawisłości sprawy. W wypadku jednak, gdy postępowanie zostanie na podstawie tych przepisów podjęte lub wznowione, pokrzywdzony traci swoje uprawnienie.
Sygn. akt VII Kz 427/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 września 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant: Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Elżbiety Funiok po rozpoznaniu w sprawie przeciwko: 1 A. J. ( J. ), urodz. (...) w S. , 2 W. B. , urodz. (...) w W. , oskarżonych subsydiarnym aktem oskarżenia o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. zażalenia wniesionego w dniu 21 czerw
Czytaj więcej»

VII Ka 727/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Ka 727/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Iwona Kowalczyk SSO Sławomir Brzózka Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Idzikowska - Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. - P. w C. J. M. po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016r. sprawy W. K. (1) s. R. i E. , ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 207§1 kk w z
Czytaj więcej»

VI Ca 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-10-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie budzi wątpliwości że z mocy art. 509 par. 2 kc w razie cesji wierzytelności przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, jednakże wbrew temu co zda się uważać powód nie znaczy to że powód nie musi w postępowaniu sądowym udowodnić, że przedmiotowa wierzytelność istnieje i strona pozwana ma zapłacić określoną kwotę.
Sygn. akt VI Ca 716/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Hanna Morejska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa O. (...) z siedzibą w W. przeciwko J. P. o zapłatę na skutek apelacji powoda O. (...) z siedzibą w W. od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 19 lutego 2016r. sygn. akt XII C
Czytaj więcej»

V Ga 53/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 53/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie zasądził od pozwanego R. F. na rzecz powoda G. G. kwotę 11.697,62zł z odsetkami ustawowymi od dnia 7 stycznia 2014 roku oraz kwotę 3.002,00zł tytułem kosztów procesu. Powyższe orzeczenie zostało oparte o następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne. Pozwem z dnia 19 maja 2014 roku G. G. wniósł o zasądzenie od R. F. kwoty 11 697,62 złote wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 stycznia 2014 rok
Czytaj więcej»