Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
157

IV Ua 16/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ua 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Grygiel (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Marzena Górczyńska-Bebłot SSO Rafał Łatanik Protokolant: Katarzyna Kilan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2016 roku w Częstochowie sprawy z wniosku M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o zasiłek chorobowy na skutek apelacji wn
Czytaj więcej»

VII Ka 324/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaniechanie wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu przez sąd przed którym sprawa się toczy, pomimo regulacji art. 81k.p.k. nakazującej podjęcie takiej decyzji, w sytuacji gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, stanowi rażące naruszenie art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., będące bezwzględną przyczyną odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.. Nie mniej jednak Sąd Okręgowy zauważa, iż art. 79§1pkt. 1k.p.k. określający przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego, a odnoszące się do jego wieku nie dotyczą wieku oskarżonego w czasie czynu, lecz w czasie postępowania karnego.
Sygn. akt VII Ka 324/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Zając Sędziowie: SSO Jerzy Pukas SSO Agnieszka Gałkowska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Cezarego Gorgoń po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016r. sprawy K. J. s. W. i B. , urodz. (...) w C. oskarżonego o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw.
Czytaj więcej»

VII Kz 213/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1). Wysokość kosztów przysługujących pracownikowi, o których mowa w § 2 art. 618a k.p.k. aktualnie określają przepisy Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) wskazując, iż pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414); 2). Wysokość stawki maksymalnej określona została z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271), wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Stosownie do § 2 pkt 1 lit. b tegoż rozporządzenia, stawka maksymalna za 1 kilometr przebiegu pojazdu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 wynosi 0,8358 zł; 3. Analizując przepisy obowiązujące w zakresie zwrotu świadkowi kosztów podróży w oparciu o przepis art. 618a § 1 k.p.k. stwierdzić należy, iż żaden przepis nie przewiduje upoważnienia dla Prezesa Sądu do samodzielnego określania wysokości stawek przysługujących świadkowi.
Sygn. akt VII Kz 213/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant : Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rej. w Częstochowie- Michała Wolaka po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. N. s. J. i C. zd. D. , urodz. (...) w K. oskarżonemu o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. zażalenia wniesionego dnia 22 kwietnia 2016 r., przez świadka M. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częs
Czytaj więcej»

VII Ka 958/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie zebranego przez Sąd Rejonowy i uzupełnionego w postępowaniu odwoławczym materiału dowodowego stwierdzić należy, że nie doszło do zarzucanego w apelacji naruszenia przepisów prawa procesowego mogącego mieć wpływ na treść orzeczenia.
Sygn. akt VII Ka 958/15 UZASADNIENIE J. Ż. została oskarżona o to, że w dniu 3 października 2012 roku w C. woj. (...) przy ulicy (...) , działając w zamiarze ewentualnym, przerzucając gałęzie z obciętego żywopłotu na sąsiadującą posesję należącą do rodziny S. i posiadając informację o stojących obok ogrodzenia pojazdach osobowych marki B. nr rej. (...) należącego do S. H. i S. (...) nr rej. (...) należącego do S. Z. , spowodowała ich uszkodzenie na kwotę – samochód B. 2521,41 zł, samochód S. (..
Czytaj więcej»

VII Ka 272/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dowód z pomówienia może być dowodem winy , o ile jest logiczny,stanowczy ,konsekwentny ,prezentujący przebieg zdarzeń w sposób adekwatny do zasad logiki,wiedzy i doświadczenia życiowego ,nie jest wyrazem osobistego zainteresowania pomawiającego ,wyrażającym się w przerzucaniu winy na inną osobę czy umniejszaniu swojego stopnia zawinienia.
Sygn. akt VII Ka 272/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Brzózka Sędziowie: SSO Bogusław Zając SSO Danuta Józefowska - spr. Protokolant: sekr. sądowy Przemysław Cichopek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. sprawy G. K. urodz. (...) w T. s. E. i E. oskarżonej o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art.
Czytaj więcej»

VII Ka 324/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaniechanie wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu przez sąd przed którym sprawa się toczy, pomimo regulacji art. 81k.p.k. nakazującej podjęcie takiej decyzji, w sytuacji gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, stanowi rażące naruszenie art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., będące bezwzględną przyczyną odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.. Nie mniej jednak Sąd Okręgowy zauważa, iż art. 79§1pkt. 1k.p.k. określający przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego, a odnoszące się do jego wieku nie dotyczą wieku oskarżonego w czasie czynu, lecz w czasie postępowania karnego.
Sygn. akt VII Ka 324/16 UZASADNIENIE K. J. został oskarżony o to, że w dniu 25 września 2015r. w C. przy ul. (...) . Pokoju (...) usiłował dokonać włamania do wolnostojącej melaminy poprzez odgięcie drzwi wejściowych i kradzieży znajdującego się tam mienia na szkodę firmy (...) lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji, tj . o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk Wyrokiem z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie IVK 902/15 Sąd Rejonowy w C
Czytaj więcej»

VII Ka 294/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem jeżeli zaistnieje negatywna przesłanka procesowa co do części opisu czynu i zachodzi konieczność wyeliminowania z kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu jednego z przepisów wchodzących w jego skład, to oznacza konieczność usunięcia z opisu czynu tych wszystkich zachowań, które charakteryzowały określone tym usuniętym przepisem przestępstwo. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt III K 371/14. Natomiast Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt II AKa 88/15 wprost wskazał, że ujemna przesłanka określona w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. ma charakter materialnoprawny i wyklucza ukaranie sprawcy. Oznaczać to musi, że jej stwierdzenie w stosunku do typu czynu zabronionego określonego w przepisie zbiegającym się kumulatywnie z innym przepisem mającym zastosowanie na podstawie art. 11 § 2 k.k. do czynu sprawcy, wyklucza możliwość skazania na podstawie tego przepisu, co powinno mieć ten skutek, że przepis ten powinien zostać wyeliminowany z podstawy skazania.
Sygn. akt VII Ka 294/16 UZASADNIENIE A. F. została oskarżona o to, że w dniu 16 października 2001r. w C. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem nie wywiązywała się z umowy kredytowej, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim byłym mężem J. F. , co do którego materiały sprawy wyłączono do odrębnego postępowania zawarła z (...) Bankiem Spółdzielczym w M. za pośrednictwem (...) Centrum (...) w K. i firmy (...) z/s w C. umowę kredytową na kwotę 4 tys. Zł na podstawie po
Czytaj więcej»

VII Ka 216/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1.Nie zawsze występujące sprzeczności pomiędzy opiniami biegłych uzasadniają dopuszczenie kolejnej opinii. Może to być niepotrzebne w sytuacji, gdy jedna z opinii zostanie w sposób niebudzący zastrzeżenia zdyskwalifikowana. Sprzeczność pomiędzy opiniami biegłych uzasadniać może konieczność powołania kolejnej opinii tylko wtedy, gdy owe sprzeczności uniemożliwiają sądowi orzekającemu zajęcie stanowiska w kwestiach będących przedmiotem opinii i mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Stanowisko takie wynika wprost z jasnego brzmienia art. 201 k.p.k. Ugruntowany jest pogląd w orzecznictwie Sądu Najwyższego, iż same sprzeczności co do wyprowadzonych wniosków opinii sporządzonych przez różnych biegłych nie stwarzają jeszcze automatycznie konieczności wywołania kolejnej opinii, aby je usunąć. Sprzeczności te mogą i powinny być bowiem ocenione przez organ procesowy, przy zastosowaniu wymogów określonych przez art. 7 k.p.k. 2. Zasada domniemania niewinności wymaga zawsze pewności stwierdzeń co do winy osoby oskarżonego. W sytuacji zatem, gdy mimo przeprowadzenia wszystkich dostępnych dowodów pozostają w dalszym ciągu niewyjaśnione okoliczności, a żadnemu z wariantów zdarzenia Sąd nie jest w stanie dać wiary bez ryzyka pomyłki, wszelkie wątpliwości winien rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego wybierając wersje, która jest dla niego najkorzystniejsza, choć jednocześnie nie wyklucza, iż mogło być inaczej, lecz nie zdołano tego w sposób stanowczy ustalić.
1.Sygn. akt VII Ka 216/16 1.2.W Y R O K 1.2.0.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Danuta Józefowska SSO Agnieszka Gałkowska – spr. Protokolant: st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku sprawy R. Z. s. W. i I. , ur. (...) w O. oskarżonego o przest
Czytaj więcej»

IV Pa 30/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powództwo o wydanie świadectwa pracy (zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy) nie ma charakteru powództwa o ustalenie. Wnosząc to powództwo pracownik nie domaga się ustalenia treści stosunku pracy łączącego go z pracodawcą, ustalenia sposobu rozwiązania tego stosunku, czy też dokonania jakichkolwiek innych ustaleń, a jedynie wydania mu określonego dokumentu - świadectwa pracy. Ewentualne kwestionowanie treści poszczególnych zapisów tego dokumentu może zaś nastąpić później, w trybie i terminie określonym w przepisach 97 §2(1) k.p. W konsekwencji należy przyjąć, że roszczenie o wydanie świadectwa pracy, jako roszczenie wynikające ze stosuku pracy, przedawnia się z upływem 3 lat od daty jego wymagalności (art. 291 §1 k.p.), za którą należy uznać datę rozwiązania stosunku pracy.
Sygn. akt IV Pa 30/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Grygiel (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Monika Wąsowicz SSO Rafał Łatanik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Jastrzębska-Ciura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Częstochowie sprawy z powództwa E. B. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (..
Czytaj więcej»

IV Pa 23/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt IV Pa 23/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Grygiel (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Monika Wąsowicz SSO Rafał Łatanik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Jastrzębska-Ciura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Częstochowie sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zwro
Czytaj więcej»