Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
190

VII Kz 213/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1). Wysokość kosztów przysługujących pracownikowi, o których mowa w § 2 art. 618a k.p.k. aktualnie określają przepisy Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) wskazując, iż pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414); 2). Wysokość stawki maksymalnej określona została z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271), wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Stosownie do § 2 pkt 1 lit. b tegoż rozporządzenia, stawka maksymalna za 1 kilometr przebiegu pojazdu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 wynosi 0,8358 zł; 3. Analizując przepisy obowiązujące w zakresie zwrotu świadkowi kosztów podróży w oparciu o przepis art. 618a § 1 k.p.k. stwierdzić należy, iż żaden przepis nie przewiduje upoważnienia dla Prezesa Sądu do samodzielnego określania wysokości stawek przysługujących świadkowi.
Sygn. akt VII Kz 213/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant : Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rej. w Częstochowie- Michała Wolaka po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. N. s. J. i C. zd. D. , urodz. (...) w K. oskarżonemu o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. zażalenia wniesionego dnia 22 kwietnia 2016 r., przez świadka M. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częs
Czytaj więcej»

IV U 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieprzedłużenie pracownikowi przez pracodawcę umowy terminowej z przyczyn braku zleceń i braku środków na utrzymanie stanowiska pracy, a w konsekwencji nie zatrudnienie nowego pracownika stanowi przyczynę likwidacyjną tego stanowiska pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013r. poz.170 ze zm.) w zw. z art.2 ust.1 pkt 29 lit b ustawy 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.)
Sygn. akt IV U 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Anna Tomaś po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 18 grudnia 2015 r. Nr SP
Czytaj więcej»

IV U 1872/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Całkowicie niezdolnemu do zatrudnienia ubezpieczonemu nie posiadającemu 5 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim 10- leciu przed powstaniem niezdolności do pracy nie przysługuje prawo do renty jeśli nie posiada 30 letniego okresu składkowego.
Sygn. akt IV U 1872/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2016r. w Częstochowie sprawy M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dni
Czytaj więcej»

VII Ka 340/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem jeśli oskarżony dopuścił się przypisanego mu wyrządzenia szkody we współdziałaniu z innymi osobami, to co do zasady ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za całość wyrządzonej szkody. Faktem jest, iż poza tym stanowiskiem istnieje także odmienny pogląd na tę kwestię zawarty w uchwale Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2000 roku, I KZP 40/00, dopuszczający, w zależności od sytuacji, możliwość solidarnego obciążenia sprawców wyrządzonej szkody obowiązkiem jej naprawienia w całości lub części, z wykorzystaniem podstawy art. 46 § 1 k.k. Niemniej jednak wybór sposobu obowiązku naprawienia szkody w wypadku współsprawstwa należeć powinien do Sądu, w pełni zabezpieczającego w postępowaniu karnym interesy pokrzywdzonego, a zarazem uwzględniającego zasadę odpowiedzialności indywidualnej każdego ze współsprawców. Jest to kwestia uznaniowa Sądu i zależy od oceny okoliczności konkretnej sprawy. Bez znaczenia zaś, z punktu widzenia pokrzywdzonego jest, w jaki sposób współdziałający ze sobą sprawcy wyrządzającym mu szkodę podzielili między siebie zagarniętą mu kwotę pieniędzy. Jego celem jest odzyskanie całości utraconych środków finansowych. Zaś celem postępowania karnego jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Jednym ze sposobów zabezpieczenia interesów pokrzywdzonego jest instytucja prawa materialnego sformułowana w art. 46 § 1 k.k. Dlatego też Sąd Rejonowy uprawniony był do orzeczenia wobec oskarżonego P.H. środka karnego w postaci częściowego obowiązku naprawienia szkody.
Sygn. akt VII Ka 340/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Aneta Łatanik SSO Danuta Józefowska - spr. Protokolant: st. sekr. sądowy Przemysław Cichopek przy udziale Prokuratora Prokuratury (...) w K. G. K. po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. sprawy P. H. (1) urodz. (...) w C. s. M. i M. oskarżonego o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z 280 § 1 k
Czytaj więcej»

VII Ka 312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie , do przypisania przestępstwa usiłowania czynu z art. 148 § 1 kk nie jest konieczne nastąpienie skutku w postaci śmierci człowieka, ani nawet spowodowanie obrażeń powodujących chorobę realnie zagrażającą życiu.Należy jednak poddać rozwadze okoliczności czynu,osobowość sprawcy jego zachowanie się przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu ,stosunek do pokrzywdzonego oraz stopień zagrożenia dla życia pokrzywdzonego ,które mogłoby prowadzić do niewątpliwego wniosku ,że sprawca działał z zamiarem wywołania skutku śmiertelnego ,tj. skutek taki przewidywał,bądź się na niego godził.
Sygn. akt VII Ka 312/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Agnieszka Gałkowska SSO Bogusław Zając Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie D. K. po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2016r. sprawy A. P. s. A. i S. ur. (...) W. oskarżonego o przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. na skutek
Czytaj więcej»

VII Ka 253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jednakże przepis at. 410 kpk nie można rozumieć w ten sposób ,że każdy z przeprowadzonych dowodów ma stanowić podstawę ustaleń faktycznych .Nie można zarzucać ,ze niektóre dowody nie stanowiły podstawy ustaleń faktycznych ,jeśli Sąd je rozważył i odrzucił na płaszczyźnie art. 7 kpk jako niewiarygodne (por.postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013r. sygn.II KK 223.13).
Sygn. akt VII Ka 253/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Protokolant: st. sekr. sądowy Przemysław Cichopek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bogusławy Gawrońskiej po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. sprawy R. P. urodz. (...) w I. s. E. i J. oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 1 kk , art. 157 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego
Czytaj więcej»

VII Ka 326/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można też podzielić stanowiska Sądu Rejonowego, że czyn oskarżonego został popełniony w warunkach z art. 64 § 2 k.k. Do skazania w warunkach multirecydywy konieczne jest aby sprawca popełnił co najmniej trzecie umyślne przestępstwo w pewnym szczególnym układzie, którego cechy opisano w wymienionym przepisie. Nie każde jednak kolejne przestępstwo umyślne popełnione przez sprawcę skazanego uprzednio w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k. może dać podstawę do ustalenia, że zachodzi przypadek multirecedywy, ale wyłącznie przestępstwo należące do którejś z grup przestępstw taksatywnie wyliczonych w art. 64 § 2 k.k. tj. przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu, popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Zwrot "ponownie" użyty w art. 64 § 2 k.k. oznacza, że pomiędzy kolejnym przestępstwem popełnionym przez sprawcę skazanego uprzednio w warunkach określonych w art. 64 § 1 k.k., a którymś z wcześniejszych istnieć musi określone powiązanie merytoryczne. Jak stwierdził Sąd Najwyższy użyte w art. 64 § 2 określenie „ponowne” oznacza, iż dla przyjęcia multirecydywy konieczne jest uprzednie skazanie sprawcy w warunkach określonych w art. 64 § 1 ale nie za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, lecz albo za takie samo przestępstwo, jak aktualnie zarzucone (tzw. recydywa jednorodzajowa), albo za przestępstwo należące do którejkolwiek z kategorii przestępstw wymienionych w art. 64 § 2 (tzw. recydywa grupowa, zachodząca np. w wypadku kradzieży z włamaniem i rozboju). Tymczasem jak przyjął Sąd w opisie czynu, oskarżony usiłował dokonać rozboju będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie sygn. akt III K 1384/07 za czyny określone w art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 07.10.2007 roku do 19.12.2007 roku i od 26.07.2009 roku do l4.09.2010 roku i przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim sygn. II K 370/08 za czyn określony w art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie 04.10.2010 roku do 04.08.2011 roku, a to powoduje, że oskarżonemu można przypisać jedynie działanie w warunkach z art. 64 § 1 k.k., albowiem oskarżony nie został skazany za czyny wymienione w art. 64 § 2 k.k. Co prawda Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim k. – 138 uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., ale z sentencji wyroku nie wynika by był on faktycznie skazany w warunkach recydywy. Bowiem jak wynika z brzmienia przepisów o recydywie popełnienie czynu z art. 278 k.k. nigdy nie może zostać zakwalifikowane z art. 64 § 2 k.k.
Sygn. akt VII Ka 326/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Aneta Łatanik SSO Danuta Józefowska - spr. Protokolant: st. sekr. sądowy Przemysław Cichopek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu C. K. po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. sprawy M. K. urodz. (...) w C. s. W. i J. oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk , art. 13
Czytaj więcej»

IV U 234/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: możliwość zaliczenia do okresów pracy w szczególnych warunkach okresu nauki zawodu
Sygn. akt IV U 234/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016r. w Częstochowie sprawy Z. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do emerytury na skutek odwołania Z. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 28 stycznia 2016r. Nr (...)
Czytaj więcej»

IV U 202/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zawieszenie wypłaty świadczenia a data złożenia dokumentów potwierdzających rozwiązanie stosunku pracy
Sygn. akt IV U 202/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016r. w Częstochowie sprawy I. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do emerytury na skutek odwołania I. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 15 stycznia 2016r. Nr (...
Czytaj więcej»

VII Kz 198/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Kz 198/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Zając Protokolant : st. sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie Pawła Andreckiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. W. s. H. i B. z domu B. urodz. (...) w K. oskarżonemu z art. 291 §1 k.k. i in. zażalenia wniesionego dnia 31 marca 2016r. przez oskarżyciela publiczne
Czytaj więcej»