Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
47

IV U 2252/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-03-11

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art.190 ust.3 Konstytucji nie może być interpretowany jako zawieszający Konstytucję ( przy art.8 ). Niekonstytucyjność decyzji i jej ustawowej podstawy powstaje od daty jej wydania a nie orzeczenia TK.
Sygn. akt IV U 2252/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2013r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Ewelina Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2013 r. w Częstochowie sprawy K. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydziału Pracy i U
Czytaj więcej»

IV U 1746/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-07-06

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa w szczególności art. 32, art. 92 ust. 1 w związku art. 7 oraz art.8 Konstytucji i nie wywołuje skutków w obrocie prawnym od daty jej wydania.
Sygn. akt IV U 1746/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2012r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Agnieszka Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2012 r. w Częstochowie sprawy E. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o emeryturę na skutek odwołania E. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 4 października 2011 r. Nr (...)
Czytaj więcej»

IV U 1820/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-07-27

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa w szczególności art. 32 i art. 92 ust. 1, Konstytucji w związku z art. 7, art. 8 Konstytucji i nie wywołuje skutków w obrocie prawnym od daty jej wydania.
Sygn. akt IV U 1820/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2012r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Agnieszka Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do emerytury na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 23 września 2011 r. N
Czytaj więcej»

IV U 1470/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Czy zasadzie godności ludzkiej dekodowanej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE), art. 1 Karty praw podstawowych ( dalej KPP ) w zw. z art. 6 TUE, wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE ) nie sprzeciwia się preambuła ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z 23 stycznia 2009 (Dz. U. z 2009r. Nr 24, poz.145 ) zwana dalej Ustawą 2009, ustalająca odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa i naznaczających ich jako współuczestników bezprawia ? 2. Czy zasadzie rządów prawa, równości i niedyskryminacji, prawa do rzetelnego procesu i efektywnej kontroli sądowej oraz zasadzie proporcjonalności (art. 2 TUE, art.14 Europejskiej Konwencji Praw człowieka ( dalej EKPCz), art.4 ust.3, art.6 TUE w zw. z art.20-21 KPP, art. 6 EKPCz, art.47 KPP w zw. z art. 6 TUE) jako zasadom podstawowym Unii Europejskiej dekodowanym także z pozycji traktatów (TUE ), tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa TSUE nie sprzeciwia się art.15b w zw. z art.13a Ustawy 2009 nakazujący związanie sądu krajowego ustawodawczym wymiarem sprawiedliwości - winą zbiorową byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa jako podstawy ograniczenia ich praw emerytalnych, według zasad mniej korzystnych niż obowiązujący standard podstawowy w krajowym systemie ubezpieczeń? 3. Czy zasadzie godności ludzkiej, zasadzie rządów prawa, zasadzie proporcjonalności oraz zasadzie równości jako zasadom podstawowym UE (dekodowanym z art. 2 TUE, art. 1 KPP w zw. z art. 6 TUE, wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa TSUE, art. 14 EKPCZ, art. 20-21 KPP w zw. z art.6 TUE ) nie sprzeciwia się art.15 b Ustawy 2009, wskazujący, iż to nie organ rentowy ma uzasadniać ograniczenie prawa emerytalnego, ale funkcjonariusz musi się samooskarżać, aby zachował prawa emerytalne, udowadniając, iż w przeszłości dopuścił się łamania prawa mimo przyjęcia ciągłości prawnej państwa? 4. Czy zasadzie równości i niedyskryminacji (art. 14 EKPCZ, art.20-21 KPP w zw. z art.6 ust.1 TUE) oraz zasadzie proporcjonalności nie sprzeciwia się art.15b Ustawy 2009 ustalający ograniczenie praw emerytalnych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie surowszych sankcji niż dla funkcjonariuszy służb skazanych za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych? 5. Czy artykułowi 1 Protokołu Nr 1 z dnia 20 marca 1952 r. do EKPCZ (zwanego dalej „Protokołem nr 1”), art.17 KPP w zw. z art.6 ust.1 TUE nie sprzeciwia się art. 15b Ustawy 2009 nakazujący obniżenie świadczenia emerytalnego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa, przy przyjęciu winy zbiorowej i zasad mniej korzystnych niż obowiązujący standard podstawowy w krajowym systemie ubezpieczeń?
sygn. akt IV U 1470/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w składzie następującym: SSO Marek Przysucha po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania R. P. (1) przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie od decyzji z dnia 10 grudnia 2009 roku o wysokość emerytury postanawia : W trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowa
Czytaj więcej»

IV U 1483/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2014-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może ponosić odpowiedzialności z mocą wsteczną za zmianę wykładni prawa przez ZUS co do obowiązku opłacania składek i ich wysokości
Sygn. akt IV U 1483/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Anna Jasińska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Częstochowie sprawy P. B. (1) przy udziale zainteresowanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu
Czytaj więcej»

VII Kz 421/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasada, że za czas popełnienia czynu zabronionego należy przyjmować ostatni moment działania sprawcy realizującego znamiona danego typu czynu zabronionego, ma właśnie zastosowanie między innymi do tzw. przestępstw wieloczynowych, tzn. takich, które dla realizacji znamion typu czynu zabronionego wymagają popełnienia kilku czynów w znaczeniu naturalnym o charakterze jednorodnym lub różnorodnym, np. z art. 207 § 1 k.k. W tych wypadkach czasem popełnienia czynu zabronionego jest czas dokonania ostatniego z czynów składających się na realizację znamion typu. Mówiąc inaczej, cezurą, od której liczy się skutki prawne, jest ostatnie zachowanie wypełniające znamiona tego przestępstwa.
Sygn. akt VII Kz 421/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Aneta Łatanik SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Anna Maria Wojakowska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu w sprawie D. N. (1) o wydanie wyroku łącznego zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 kwietnia 2014 ro
Czytaj więcej»

VII Kz 423/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z treści art. 180 § 2 k.p.k. wprost przecież wynika, że osoba obowiązana do zachowania tajemnicy radcy prawnego może być przesłuchana co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność – co najważniejsze – nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.
Sygn. akt VII Kz 423/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Aneta Łatanik SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Anna Maria Wojakowska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. -Północ w C. o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy radcy prawnego zażalenia wniesionego przez radcę prawnego B
Czytaj więcej»

VII Ka 447/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pomimo bowiem tego ,że wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jest sporządzany i kierowany do sądu przez Policję ,to oskarżycielem publicznym w takiej sprawie jest tylko i wyłącznie prokurator.
Sygn. akt VII Ka 447/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku sprawy K. B. oskarżonego o czyny z art. 60 ust 1 i 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i inne na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu R
Czytaj więcej»

VII Ka 447/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-06-20

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pomimo bowiem tego ,że wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jest sporządzany i kierowany do sądu przez Policję ,to oskarżycielem publicznym w takiej sprawie jest tylko i wyłącznie prokurator.
Sygn. akt VII Ka 447/14 UZASADNIENIE K. B. został oskarżony o to, że: I) w dniu 5 kwietnia 2014 roku około godz. 17.56 w C. woj. (...) w trakcie trwania masowej imprezy sportowej w postaci meczu piłkarskiego rozgrywanego pomiędzy drużynami RKS (...) i (...) po wcześniejszym zamaskowaniu twarzy szalikiem w barwach RKS (...) przeskoczył metalowe ogrodzenie, a następnie wdarł się na płytę boiska jako teren gdzie odbywał się mecz piłkarski, tj. o występek z art. 60 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20.03.200
Czytaj więcej»

VII Kz 100/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli owo pouczenie było dkla oskarżonego w jakimś aspekcie mało przejrzyste,nic nie stało na przeszkodzie temu ,aby należycie dbając o własne interesy oskarżony udał się do biura obsługi interesantów Sądu Okręgowego w Częstochowie i tam wyjaśnił nurtujące go wątpliwości.Biernie oczekując na dalszy rozwój wypadków, bez podejmowania jakichkolwiek działań po uzsykaniu rzekomo mało zrozumiałego pouczenia,oskarżony wykazał brak dbalości o własne sprawy , a ta okoliczność leży tylko i wyłącznie po jego stronie ,nie uzasadniając wniosku o przywrócenie terminu.
Sygn. akt VII Kz 100/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Bogusław Zając SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Anna Maria Wojakowska w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu w sprawie Z. S. oskarżonego o czyn z art. 190a § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez oskarżonego Z. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 st
Czytaj więcej»