Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
106

VII Ka 241/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro straż gminna utraciła uprawnienie do używania urządzeń rejestrujących oraz ujawnienia i rejestrowania takim urządzeniem naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów ruchu drogowego, to utraciła również uprawnienie do bycia oskarżycielem publicznym w tego rodzaju sprawach ( dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych).
Sygn. akt VII Ka 241/16 UZASADNIENIE K. L. został obwiniony o to, że w dniu 26.01.2015 o godz. 08:54 w miejscowości R. , kierując pojazdem o nr rej. (...) przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, tj. za wykroczenie z art. 92 § 1 k.w. Wyrokiem z dnia 3 listopada 2015 roku, sygn. akt IV W 385/15 Sąd Rejonowy w Częstochowie orzekł: 1 uznał obwinionego K. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku wyczerpującego znamiona wykroczenia z art. 92 § 1 k.w
Czytaj więcej»

VII Ka 200/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ze sformułowań przepisów art. 330 § 1 i 2 k.p.k. i art. 55 § 1 k.k. wynika możliwość wniesienia samoistnej skargi posiłkowej o czyn ścigany z urzędu jedynie wówczas, gdy prokurator po uprzednim uchyleniu przez sąd postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu ( ze wskazaniem powodów uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić), nie znajdując nadal podstaw do wniesienia oskarżenia, wydaje po raz drugi takie samo postanowienie, jak to, które było przedmiotem zaskarżenia. Podtrzymuje w ten sposób słuszność i zasadność wydanej przez siebie , pierwszej, tożsamej decyzji o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu, pomimo odmiennej oceny wyrażonej przez sąd, jako organ niezależny , wyposażony w atrybut niezawisłości. Tylko w takim układzie procesowym , kiedy sąd jako organ kontrolny wyraził inne zdanie niż prokurator. Wydanie przez prokuratora po raz drugi, tożsamego postanowienia, podtrzymującego poprzednie stanowisko uzasadnia wniesienie skargi subsydiarnej. Możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia nie istnieje zaś wówczas, gdy prokurator po uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego wszczął je, przeprowadził a następnie postępowanie umorzył (czy też zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego i przeprowadzonego przez policję, jak w sprawie niniejszej). W takiej sytuacji pokrzywdzonemu służy prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, a nie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Sygn. akt VII Ka 200 /16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie: SSO Aneta Łatanik SSO Sławomir Brzózka /spr./ Protokolant: sekr. sądowy Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku sprawy A. C. s. Z. i J. , ur. (...) w C. oskarżonego o przestępstwo z art. 244 k.k. , art.
Czytaj więcej»

VII Ka 200/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ze sformułowań przepisów art. 330 § 1 i 2 k.p.k. i art. 55 § 1 k.k. wynika możliwość wniesienia samoistnej skargi posiłkowej o czyn ścigany z urzędu jedynie wówczas, gdy prokurator po uprzednim uchyleniu przez sąd postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu ( ze wskazaniem powodów uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić), nie znajdując nadal podstaw do wniesienia oskarżenia, wydaje po raz drugi takie samo postanowienie, jak to, które było przedmiotem zaskarżenia. Podtrzymuje w ten sposób słuszność i zasadność wydanej przez siebie , pierwszej, tożsamej decyzji o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu, pomimo odmiennej oceny wyrażonej przez sąd, jako organ niezależny , wyposażony w atrybut niezawisłości. Tylko w takim układzie procesowym , kiedy sąd jako organ kontrolny wyraził inne zdanie niż prokurator. Wydanie przez prokuratora po raz drugi, tożsamego postanowienia, podtrzymującego poprzednie stanowisko uzasadnia wniesienie skargi subsydiarnej. Możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia nie istnieje zaś wówczas, gdy prokurator po uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego wszczął je, przeprowadził a następnie postępowanie umorzył (czy też zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczętego i przeprowadzonego przez policję, jak w sprawie niniejszej). W takiej sytuacji pokrzywdzonemu służy prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, a nie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Sygn. akt VII Ka 200/16 UZASADNIENIE Subsydiarnym aktem oskarżenia A. C. został oskarżony o to, że: I. w okresie od dnia 19 lipca 2011 roku do chwili obecnej w C. , nie zastosował się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie o sygnaturze akt XI K 1411/07 zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, oferowaniu do sprzedaży oraz sprzedaży jednorazowych przedmiotów ochrony stomatologicznej przez okres 5 lat. tj. o przestępstwo z art. 244 k.k. II.
Czytaj więcej»

VII Ka 42/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak należytej staranności w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży oleju napędowego nie jest przesłanką wystarczającą do przypisania oskarżonemu realizacji ustawowych znamion przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zb. art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s., albowiem fakt ten dowodzi jedynie istnienia po stronie
Sygn. akt: VII Ka 42/16 UZASADNIENIE L. F. został oskarżony o to, że: 1. będąc właścicielem działalności gospodarczej zarejestrowanej na swoje imię i nazwisko pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa (...) L. F. z siedzibą w W. , w okresie lutym, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2008 roku w W. zaewidencjonował w księgach przedmiotowej firmy nierzetelne faktury VAT wystawione przez PPHU (...) K. S. ul. (...) , (...)-(...) N. o nr: a) (...) z dnia 1 lutego 2008 r. na wartość netto 11
Czytaj więcej»

VII S 7/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego nie może obejmować okresu , w którym prowadzone są czynności sprawdzające , o których mowa w art. 307 kpk , jako że nie stanowią one czynności postępowania przygotowawczego , a mają jedynie na celu sprawdzenie , czy istnieją podstawy do przyjęcia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i wszczęcia albo odmowy wszczęcia postępowania.
Sygn. akt: VII S 7/16 POSTANOWIENIE C. , dnia 7 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Jarosz (spr) Sędziowie: SSO Danuta Józefowska SSO Aneta Łatanik Protokolant: Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Mariusza Godlewskiego po rozpoznaniu na posiedzeniu skargi G. G. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie PR Ko 33.2016r.
Czytaj więcej»

VII Ka 241/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro straż gminna utraciła uprawnienie do używania urządzeń rejestrujących oraz ujawnienia i rejestrowania takim urządzeniem naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów ruchu drogowego, to utraciła również uprawnienie do bycia oskarżycielem publicznym w tego rodzaju sprawach ( dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych).
Sygn. akt VII Ka 241/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Brzózka Protokolant: sekr. sądowy Renata Kozieł po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016r. sprawy K. L. s. J. i A. ur. (...) w R. obwinionego o wykroczenie z art. 92 § 1 k.w. na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 3 listopada 2015 r., sygn. akt IV W 385/15
Czytaj więcej»

VII Ka 42/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak należytej staranności w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży oleju napędowego nie jest przesłanką wystarczającą do przypisania oskarżonemu realizacji ustawowych znamion przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 k.k.s. w zb. art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s., albowiem fakt ten dowodzi jedynie istnienia po stronie
Sygn. akt VII Ka 42/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Sędziowie: SSO Beata Jarosz (spr.) SSO Bogusław Zając Protokolant: sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016r. sprawy L. F. s. W. i G. ur. (...) w Z. oskarżonego o przestępstwo z art. 62§2 k.k.s. w zw. z art. 54 § 2 k.k.s. , a
Czytaj więcej»

VI Ca 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W warunkach "zaoczności" na powodzie nie spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia. Sąd w takim wypadku winien przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych bez potrzeby ich udowadniania przez powoda (o ile - oczywiście - twierdzenia te nie budzą uzasadnionych wątpliwości oraz nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa). Sąd winien jednocześnie ocenić, czy okoliczności te uzasadniają należycie żądania pozwu i czy uwzględnienie tych żądań nie narusza obowiązujących przepisów.
Sygn. akt VI Ca 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel Sędzia: SSO Karol Kołodziejczyk (spr.) Sędzia: SSO Janina Ignasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko M. O. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Cz
Czytaj więcej»

VII Ka 152/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie ma znaczenia ,czy oskarżony kierował pojazdem na ustawowo niezdefiniowanym "dukcie leśnym" ,czy też na drodze posiadającej inną normatywną nazwę.Istotne ,że odbywał się na niej ruch pojazdów ,czy też ewentualnie pieszych i zachowanie oskarżonego zagrażało bezpieczeństwu komunikacji ,która na tej drodze niewątpliwie się odbywała.
Sygn. akt VII Ka 152/16 UZASADNIENIE G. B. został oskarżony o to, że w dniu 20 września 2014r. w O. znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,35 mg/dm 3 alkoholu w powietrzu wydychanym kierował samochodem osobowym marki F. (...) nr rej. (...) , to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1445/14, Sąd Rejonowy w Zawierciu: 1 oskarżonego G. B. uznał za winnego tego, że w dniu 20.09.2014r. w ruchu lądowym w O. na drodze lokalnej dojazdowej d
Czytaj więcej»

VII Ka 171/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do art. 54 §1 kpk w sprawach z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może złożyć wskazane wyżej oświadczenie do czasu rozpoczęcia przewodu sadowego na rozprawie głównej. Przepis ten n ie zawiera jednak zastrzeżenia ,że chodzi w tym wypadku jedynie o pierwszą rozprawę główną.W związku z tym , w razie gdy rozprawa jest prowadzona od początku,także w wyniku uchylenia wyroku w postępowaniu odwoławczym,pokrzywdzony o ile wcześniej nie złożył oświadczenia o zamiarze występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego,może w dalszym ciągu to czynić,byle tylko przed rozpoczęciem przewodu sądowego na rozprawie główniej.Podkreślenia wymaga,iż w przypadkach ,gdy możliwość skorzystania z określonego uprawnienia przez stronę postępowania lub innego jej uczestnika jest ograniczone wyłącznie do pierwszej czynności w postępowaniu sądowym,kodeks postępowania karnego wyraźnie na to wskazuje.
Sygn. akt VII Ka 171/16 UZASADNIENIE J. P. została oskarżona o to, że: I w dniu 4 listopada 2014 roku w C. , ul. (...) naruszyła czynności ciała u B. P. poprzez uderzanie pięścią w głowę, szyję i plecy w wyniku czego powyższa doznała obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy i klatki piersiowej tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. ; II w dniu 20 października 2014 roku w C. , ul. (...) naruszyła czynności narządu ciała u K. P. poprzez uderzenie pięścią w plecy w wyniku czego powyższa doznała obrażeń w p
Czytaj więcej»