Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 50/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2017-04-28

Sygn. akt II K 50/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz

Protokolant: Katarzyna Kilan

w obecności oskarżyciela publicznego: prokurator Elżbiety Funiok z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 r.

sprawy K. S.

córki S. i H. z domu B.

urodz. (...) w C.

oskarżonej o to że:

w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 23 października 2015 r. w C. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako księgowa zatrudniona w (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. (poprzednia nazwa (...) spółka z o.o.) przywłaszczyła sobie powierzone jej mienie w postaci pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 265.177,48 zł, stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę w/w spółki,

to jest o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

1.  oskarżoną K. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. oraz art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 (stu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

4.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną do naprawienia w pozostałej części wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwoty 222.437,30 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści groszy);

5.  na mocy art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru;

6.  na mocy art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) złotych i obciąża ją wydatkami postępowania w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych.

Sygn. akt II K 50/17

UZASADNIENIE

(w trybie art. 423 § 1 a k.p.k. ograniczone do rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu)

K. S. została oskarżona o to, że w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 23 października 2015 r. w C. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako księgowa zatrudniona w (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. (poprzednia nazwa (...) spółka z o.o.) przywłaszczyła sobie powierzone jej mienie w postaci pieniędzy w łącznej kwocie co najmniej 265.177,48 zł, stanowiące mienie znacznej wartości, na szkodę w/w spółki, to jest o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2017 r., wydanym w trybie art. 387 k.p.k., Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł:

7.  oskarżoną K. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. oraz art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 (stu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych;

8.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat;

9.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

10.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną do naprawienia w pozostałej części wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwoty 222.437,30 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści groszy);

11.  na mocy art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru;

12.  na mocy art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) złotych i obciąża ją wydatkami postępowania w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych.

Wymierzając oskarżonej karę Sąd wziął pod uwagę wszystkie dyrektywy i okoliczności wskazane w art. 53 § 1 k.k., a w szczególności stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu. Zdaniem Sądu kara pozbawienia wolności w orzeczonym rozmiarze spełni cele stawiane karze przez ustawę i sprawi, że oskarżona zrozumie naganność swojego zachowania. Jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę przyznanie się oskarżonej do winy, dotychczasową niekaralność oraz naprawienie w części wyrządzonej szkody. Wymierzając oskarżonej karę grzywny Sąd miał na uwadze okoliczność, że oskarżona osiągnęła z popełnionego czynu korzyść majątkową. Wymierzając karę Sąd miał przede wszystkim na uwadze okoliczność, iż oskarżona złożyła wniosek o wydanie wyroku w trybie art. 387 k.p.k. i wniosek ten został zaakceptowany przez obecnych na rozprawie prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Wymierzona oskarżonej kara pozbawienia wolności została orzeczona w najniższym możliwym wymiarze, gdyż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami tylko wobec kary w takiej wysokości można było zastosować środek probacyjny w postaci warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił tytułem próby na okres lat trzech uznając, iż jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a zwłaszcza sprawi, że oskarżona nie popełni ponownie przestępstwa. Oskarżona jest osobą w dojrzałym wieku, dotychczas nie wchodziła w konflikt z prawem i jej dotychczasowy sposób życia oraz częściowe naprawienie wyrządzonej szkody pozwalają na przyjęcie, że warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej wobec niej kary będzie wystarczającą reakcją prawnokarną, oskarżona zrozumie naganność swojego zachowania i nie powróci więcej do popełniania przestępstw. Należy również zauważyć, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary pozwoli oskarżonej zgromadzić środki finansowe na wykonanie orzeczonego wobec niej obowiązku naprawienia szkody, co byłoby dużo trudniejsze, gdyby oskarżona miała obowiązek odbycia kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby Sąd oddał oskarżoną pod dozór kuratora sądowego. Obowiązkiem kuratora będzie kontrolowanie zachowania oskarżonej w okresie próby, w tym w szczególności sprawdzanie, czy realizuje nałożony na nią obowiązek naprawienia szkody oraz podjęcie stosownych działań, do złożenia wniosku o zarządzenie wykonania kary, gdyby zachowanie oskarżonej nie było prawidłowe.

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia w pozostałej części wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwoty 222.437,30 zł. Orzekając ten środek Sąd miał na uwadze, iż oskarżona częściowo naprawiła wyrządzoną szkodę zwracając pokrzywdzonemu kwotę 42.740,18 zł i zobowiązał oskarżoną do zwrotu reszty przywłaszczonej kwoty.

Jednocześnie należy zauważyć, iż Sąd nie orzekł wobec oskarżonej żadnego obowiązku określonego w art. 72 § 1 k.k., podczas gdy orzeczenie jednego ze wskazanych tam obowiązków jest obligatoryjne w sytuacji, gdy nie orzeczono środka karnego. Wobec oskarżonej nie orzeczono żadnego środka karnego, gdyż zobowiązanie do naprawienia szkody w trybie art. 46 § 1 k.k. jest obecnie środkiem kompensacyjnym i konieczne było nałożenie na oskarżoną jednego z obowiązków wskazanych w art. 72 § 1 k.k. niezależnie od tego, że oddanie oskarżonej pod dozór kuratora jest dolegliwością większą, niż wskazany w pkt 1 tego przepisu obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby. Błąd ten może być skorygowany jedynie w drodze ewentualnej kontroli instancyjnej wydanego orzeczenia.

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru. Na zasądzoną kwotę składa się kwota 600 zł z tytułu występowania pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa oraz kwota 1200 zł z tytułu udziału pełnomocnika w postępowaniu przed sądem okręgowym rozpoznającym sprawę w I instancji.

Na mocy art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 1180 złotych i obciążył ją wydatkami w kwocie 70 złotych. Na zasądzoną opłatę składa się kwota 180 złotych od orzeczonej kary pozbawienia wolności i kwota 1000 złotych stanowiąca 20% kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, natomiast na zasądzone wydatki składa się kwota 40 złotych z tytułu ryczałtu za doręczenia korespondencji i kwota 30 złotych za załączone do akt sprawy dane o karalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Ilcewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominik Bogacz
Data wytworzenia informacji: