Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 2/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2021-03-24

1.Sygn. akt II K 2/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz

Protokolant: Edyta Wagner

w obecności oskarżyciela publicznego: prokuratora Marka Błaszczyka z Prokuratury Rejonowej C.-P. w C.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 marca 2021 r. i 24 marca 2021 r.

sprawy Z. P.

córki J. i J. z domu M.

urodz. (...) wB.

oskarżonej o to, że:

w dniu 9 kwietnia 2020 r. w C. sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób i spowodowała zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej polegające na naruszeniu zasad kwarantanny u osoby, u której stwierdzono zakażenie (...) w ten sposób, że wiedząc, iż jest zakażona wirusem (...) i znając zasady kwarantanny, opuściła miejsce zamieszkania, w którym miała być izolowana i udała się na zakupy,

tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 1 k.k.

orzeka:

1.  uniewinnia oskarżoną Z. P. od popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w części wstępnej wyroku;

2.  na podstawie art. 22 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. M. H. kwotę 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy), w tym należny podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu;

3.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

SSO Dominik Bogacz

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 2/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Z. P.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. w C. sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób i spowodowała zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej polegające na naruszeniu zasad kwarantanny u osoby, u której stwierdzono zakażenie(...) w ten sposób, że wiedząc, iż jest zakażona wirusem (...)i znając zasady kwarantanny, opuściła miejsce zamieszkania, w którym miała być izolowana i udała się na zakupy.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 4 kwietnia 2020 r. oskarżona Z. P. udała się do szpitala w C., gdzie pobrano jej wymaz z tylnej ściany gardła celem przeprowadzenia badania na obecność wirusa(...). Pobrana próbka została przekazana do badań. Badanie przeprowadzone w dniu 8 kwietnia 2020 roku dało wynik dodatni.

O pozytywnym wyniku testu oskarżona została poinformowania telefonicznie przez pracownika (...) w dniu 9 kwietnia 2020 r. w godzinach dopołudniowych.

Decyzją nr (...).(...) z dnia 9 kwietnia 2020 r. (...)w C. nakazał oskarżonej Z. P. poddanie się obowiązkowej izolacji od dnia 9 kwietnia 2020 roku do odwołania w miejscu, tj. (...) ul. (...), (...)-(...) G..

informacja (...) w C. z załącznikami.

22

wyjaśnienia oskarżonej Z. P.

46-49, 92v-93v

W dniu 9 kwietnia 2020 roku w godzinach porannych oskarżona Z. P. udała się do sklepu (...) mieszczącego się w pobliżu jej miejsca zamieszkania. Z uwagi na epidemię wirusa (...) sklep działał w ten sposób, że do sklepu mógł wejść każdorazowo tylko jeden klient. Gdy oskarżona przyszła do sklepu była tam jedyną klientką i żaden inny klient nie czekał przed sklepem. Oskarżona miała zasłonięte usta i nos maseczką, a sprzedawczyni była odgrodzona od niej szybą. W sklepie oskarżona Z. P. zrobiła zakupy spożywcze oraz kupiła kartę doładowującą do telefonu. Po powrocie do domu i naładowaniu telefonu oskarżona otrzymała telefoniczną informację od pracownika S. że jej wynik testu na (...)jest pozytywny. Pracownik S. po uzyskaniu od oskarżonej informacji, że mieszka ona z córką kazał jej podać numer telefonu do córki, a następnie powiadomił telefonicznie córkę oskarżonej o pozytywnym wyniku testu u oskarżonej. Córka oskarżonej pozostawała wtedy w konflikcie z matką i zadzwoniła na Policję z informacją, że oskarżona poszła do sklepu już po tym, jak dowiedziała się że ma k..

Około godziny 12.00 do mieszkania oskarżonej przyjechali na interwencję funkcjonariusze Policji M. S. i F. K.. Funkcjonariusze mieli informację od dyżurnego, że Z. P. nie ma na liście osób zakażonych k. i o tym, że ma ona k. dowiedzieli się bezpośrednio od oskarżonej. Oskarżona w trakcie interwencji była zdenerwowana, gdyż miała już informację o konieczności udania się do izolatorium w G.. W trakcie interwencji oskarżona źle się poczuła i policjanci wezwali do niej pogotowie. Po udzieleniu pomocy pogotowie odjechało, a następnie oskarżone została przewieziona do izolatorium mieszczącym się w sanatorium (...) w G., gdzie przebywała do 19 kwietnia 2020 r.

wyjaśnienia oskarżonej Z. P.

46-49, 92v-93v

zeznania J. K.

35-36, 94-94v

częściowo zeznania F. K.

31, 95v-96

częściowo zeznania M. S.

33, 96-96v

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Z. P.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. w C. sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób i spowodowała zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej polegające na naruszeniu zasad kwarantanny u osoby, u której stwierdzono zakażenie (...)w ten sposób, że wiedząc, iż jest zakażona wirusem (...)i znając zasady kwarantanny, opuściła miejsce zamieszkania, w którym miała być izolowana i udała się na zakupy.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona Z. P. udała się do sklepu już po tym, jak otrzymała telefoniczną informację o pozytywnym wyniku testu na k..

częściowo zeznania F. K.

31, 95v-96

częściowo zeznania M. S.

33, 96-96v

2.  OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej Z. P.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonej Z. P., gdyż są one konsekwentne, logiczne i przekonujące. Znajdują one potwierdzenie w zeznaniach J. K. odnośnie okoliczności jej pobytu w sklepie, za wyjątkiem tego co oskarżona tego dnia kupiła, przy czym w ocenie Sądu okoliczność ta wynika z upływu czasu od zdarzenia i nie ma znaczenia dla oceny wiarygodności oskarżonej. Rodzaj produktów nabytych przez oskarżoną nie ma przy tym żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a bezsporne jest że oskarżona była w dniu zdarzenia w sklepie.

Wyjaśnienia oskarżonej odnośnie działań podejmowanych wobec niej w związku z k. w tym przewiezieniu jej do izolatorium w G. znajdują potwierdzenie w informacji udzielonej przez (...) w C..

Wskazać należy, że w toku postępowania oskarżona konsekwentnie i spójnie prezentowała stanowisko, że informację z S. o pozytywnym wyniku testu otrzymała dopiero po powrocie ze sklepu i naładowaniu baterii telefonu i brak jest dowodów mogących to stanowisko podważyć.

zeznania świadka J. K..

Sąd uznał również za wiarygodne zeznania świadka J. K.. Świadek w swoich zeznaniach przedstawiła okoliczności pobytu oskarżonej w sklepie w dniu zdarzenia i jej zeznania są zbieżne z wyjaśnieniami samej oskarżonej, za wyjątkiem rodzaju zakupionych przez nią produktów, co jak wskazano wyżej wynika z upływu czasu. Świadek wskazała, że oskarżona w trakcie zakupów była w maseczce, nie było tam innych klientów, a ona sama była oddzielona szybą i nie czuła się w żaden sposób zagrożona.

informacja (...) w C. z załącznikami.

Sąd uznał za wiarygodną informację udzieloną przez (...) i dołączone do nie załączniki nie znajdując żadnych podstaw do jej kwestionowania, gdyż została sporządzona przez uprawniony do tego organ, zgodnie z jego kompetencjami i nie była ona kwestionowana przez strony w toku postępowania.

częściowo zeznania F. K. i M. S.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków odnośnie samego przebiegu interwencji , gdyż w tej części ich zeznania były zgodne, logiczne i przekonujące oraz wzajemnie się uzupełniające.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

częściowo zeznania świadków F. K. i M. S..

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków odnośnie tego, że oskarżona świadomie powiedziała im, że była w sklepie już po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu. Oskarżona wyjaśniła, że mówiła policjantom o tym, że była w sklepie i że ma k. Wskazać należy, że funkcjonariusze byli u oskarżonej około południa, była ona mocno zdenerwowana całą sytuacją, w tym zwłaszcza samą informacją o zakażeniu i koniecznością natychmiastowego wyjazdu do izolatorium w G., na co również wskazywali w swoich zeznaniach policjanci. Tym samym brak jest podstaw do przyjęcia, że oskarżona właściwie zrozumiała pytanie policjantów i potwierdziła, że świadomie i celowo poszła do sklepu po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu nie kwestionując tego, że policjanci mogli taką wypowiedź oskarżonej usłyszeć.

zeznania J. W. i N. W.

Sąd pominął zeznania tych świadków przy ustalaniu stanu faktycznego, gdyż świadkowie jako osoby najbliższe dla oskarżonej skorzystali z przysługującego im prawa i odmówili składania zeznań.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Uniewinnienie

1

Z. P.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, że oskarżona udała się do sklepu już po otrzymaniu informacji telefonicznej o pozytywnym wyniku testu na obecność k.. Jedynym dowodem potwierdzającym tę okoliczność są zeznania funkcjonariuszy Policji F. K. i M. S., którzy informację taką mieli otrzymać od samej oskarżonej w toku interwencji. Z powodów wskazanych wyżej nie sposób uznać tych zeznań policjantów za wiarygodnych w tym sensie, że oskarżona rzeczywiście świadomie i celowo powiedziała im, że poszła do sklepu już po telefonie z sanepidu. Sama oskarżona w swoich wyjaśnieniach konsekwentnie wskazywała, że telefon z sanepidu otrzymała już po powrocie ze sklepu, kiedy naładowała telefon. Wskazać należy, że zeznania policjantów stanowią jedynie dowód pośredni, gdyż nie byli oni świadkami samej wizyty oskarżonej w sklepie, ani jej rozmowy z pracownikiem sanepidu, a jedynie relacjonowali przebieg swojej interwencji, która miała miejsce kilka godzin później. Wskazywali przy tym na wyraźne zdenerwowanie oskarżonej całą sytuacją.

Należy zauważyć, że interwencja Policji miała miejsce na wniosek córki oskarżonej J. W. i zeznania J. W. były jedną z podstaw skierowania do sądu aktu oskarżenia, co wprost wynika z jego uzasadnienia. Sama oskarżona w swoich wyjaśnieniach wskazywała na istniejący konflikt pomiędzy nią, a córką i zięciem, a istnienie takiego konfliktu stwierdzili również przeprowadzający interwencję policjanci. Oznacza to, że córka oskarżonej miała w dacie zdarzenia osobisty interes w tym, żeby zaszkodzić swojej matce, a ocena jej zachowania i jego ewentualnych powodów mogłaby być możliwa dopiero po jej przesłuchaniu na rozprawie. Zarówno córka oskarżonej, jak i jej zięć skorzystali z przysługującego im prawa i odmówili składania zeznań, wobec czego stosownie do treści art. 186 § 1 kpk ich zeznania złożone w postępowaniu przygotowawczym nie mogą służyć za dowód ani być odtworzone.

Z tych powodów należało oskarżoną od zarzuconego jej czynu uniewinnić.

W ocenie Sądu nawet gdyby przyjąć, że oskarżona udała się do sklepu już po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na k. (do czego jak wskazano wyżej nie ma podstaw) to i tak zachowanie takie nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 1 kk. Zgodnie z treścią tego przepisu karze w nim określonej podlega ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej. Niebezpieczeństwem powszechnym w rozumieniu tego przepisu jest jedynie takie niebezpieczeństwo, które charakteryzuje się rozległością zagrożenia dla określonej lub nieokreślonej, ale zawsze większej zbiorowości ludzkiej albo znacznego zasięgu dóbr materialnych. Niebezpieczeństwo jest rzeczywiste, gdy powoduje realne zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1998 r., II KKN 37/98).

Zdaniem Sądu w realiach niniejszej sprawy nie sposób mówić o realnym zagrożeniu epidemiologicznym w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 1 kk, skoro oskarżona stosowała zabezpieczenie w postaci maseczki obowiązujące i uznawane za wystarczające również w chwili obecnej. Powołany przepis nie wymaga bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo, jak to jest w przypadku chociażby art. 160 § 1 kk, ale sprowadzenie niebezpieczeństwa musi mieć charakter realny, a nie wyłącznie potencjalny i hipotetyczny, a zebrany materiał dowodowy na takie realne niebezpieczeństwo w ogóle nie wskazuje. Ponadto jak wynika z treści tego przepisu sprowadzenie niebezpieczeństwa musi dotyczyć życia lub zdrowia wielu, a więc co najmniej 10 osób. Z zgromadzonych dowodów wynika jednoznacznie, że oskarżona w trakcie pobytu w sklepie była tam jedyną klientką, bo takie obowiązywały tam wtedy zasady, żadni inni klienci nie czekali w kolejce pod sklepem i po oskarżonej następny klient pojawił się dopiero po pewnym czasie. Oskarżona była w sklepie wyłącznie ze sprzedawczynią, która była od niej oddzielona szybą. Tym samym stwierdzić należy, że oskarżona swoim zachowaniem nie mogła sprowadzić niebezpieczeństwa dla wielu osób, bo nie było żadnej określonej ani nieokreślonej zbiorowości narażonej na zagrożenie wynikające z ewentualnego kontaktu z oskarżoną. W ocenie Sądu z uwagi na stosowane zarówno w sklepie, jak i przez samą oskarżoną zabezpieczenia nie było zagrożenia także dla samej sprzedającej, co i tak nie byłoby wystarczające dla uznania oskarżonej za winną zarzucanego jej czynu z uwagi na brak znamion czynu zabronionego i musiałoby skutkować jej uniewinnieniem.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. P.

2

1

Sąd zasądził na rzecz r.pr. M. H. wynagrodzenie za obronę z urzędu oskarżonej według stawek minimalnych, z uwzględnieniem dwóch terminów rozpraw oraz należnego podatku VAT. Sąd nie zasądził wynagrodzenia za postępowanie przygotowawcze bo obrońca z urzędu został ustanowiony dopiero po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Z uwagi na uniewinnienie oskarżonej stosownie do treści art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania Sąd obciążył Skarb Państwa.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Bachniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominik Bogacz
Data wytworzenia informacji: